ANBI

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, deze kunt u op deze pagina vinden.

Contact gegevens

Stichting Scholingsproject Bali
RSIN 821901722
Tel 0644434566
Molenland 14
3641 PL te Mijdrecht

Bestuur

Tjeerd van Dijk (voorzitter)
Simone Winkel (penningmeester)
Hetty Winkel (secretaris)
Berry van Veen (algemeen bestuurslid)
Danielle Gouman (vrijwilliger)

Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting Scholingsproject Bali is het geven van financiële steun aan kinderen van de armste families op Bali, zodat zij zonder zorgen naar school kunnen.  Het onderwijs op Bali is weliswaar t/m 15 jaar (basisschool en z.g. junior high school) gratis, d.w.z. het behoeft geen schoolgeld te worden betaald, er zijn echter wel degelijk kosten voor de ouders. Het belangrijkste zijn de uniformen, die verplicht moet worden aangeschaft. Aangezien het om vier (sic!) verschillende uniformen per week gaat, is hier een aanzienlijk bedrag mee gemoeid. Ook schoenen, lesmateriaal en soms transportkosten, komen daar nog bij. Met 100 Euro per jaar voor de lagere school en 135 Euro voor de middelbare school, zijn deze kosten voor het grootste deel gedekt.

De z.g. senior high school (van 15 tot 18 jaar) is weliswaar niet verplicht, maar de meeste kinderen willen wel graag verder met de z.g. senior high school.  Het doel van de stichting is dan ook met de kinderen die worden aangenomen in de stichting, te ondersteunen t/m de senior high school. De meeste sponsors blijven ook hun kind ondersteunen t/m het einde van deze periode. Mocht dat niet het geval zijn, dan neem de stichting de ondersteuning over, zolang er geen nieuwe sponsor gevonden is.  De praktijk leert, dat dit meestal snel wel gebeurt.

Procedure

De keuze van de te sponsoren kinderen, is aan de scholen waar we mee samenwerken. Op elke school heeft de stichting een contactpersoon, die daarin bemiddelt. En die ook aanspreekbaar is als er problemen of vragen zijn, van het bestuur van de stichting of van de sponsor. Elk jaar in augustus (het begin van het schooljaar), gaat de voorzitter van de stichting, eventueel geassisteerd door de secretaris of een andere betrokkene, op bezoek bij alle scholen en eventueel families.  Er wordt gecontroleerd of elk kind nog naar school gaat, er wordt een foto gemaakt, en een formulier (dat al eerder is verstrekt door de lokale contactpersonen) met een tekening of stukje tekst van het kind ingenomen.  Foto en formulier worden vervolgens naar de sponsors opgestuurd, zodat ze op de hoogte zijn van de ontwikkeling van ‘hun’ kind (of kinderen).

Financiële vergoeding bestuursleden

De bestuursleden van SPB ontvangen geen financiële vergoeding van de stichting. Ze betalen grotendeels hun eigen kosten voor reis- en verblijf, afgezien van een kleine bijdrage in de hotelkosten in Lovina, waar we een aantal weken moeten verblijven om alle kinderen te zien en de zaken af te handelen.  De plaatselijke contactpersonen ontvangen in sommige gevallen een kleine onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.  Om dergelijke kosten te dekken, worden jaarlijkse extra activiteiten georganiseerd, zoals de plantendag (zie Nieuwsletters), zodat de bijdragen van de sponsors volledig naar de kinderen gaat. Onze verdere financiële verantwoording is hier te vinden.

Beleidsplan 2020-2025

Sinds de oprichting in 2010, waarbij gestart werd met de ondersteuning van 17 kinderen, is dankzij een actief wervingsbeleid het aantal gesponsorde kinderen gegroeid naar 215. Omdat de kracht van de stichting ligt in de kleinschaligheid en de persoonlijke band met zowel de kinderen, ouders, en scholen op Bali enerzijds, en de sponsors in Nederland en daarbuiten anderzijds, willen we niet veel verder groeien in de breedte, maar eerder in de diepte. Uitbreiden in de diepte is mogelijk door een aantal veelbelovende jongeren te blijven ondersteunen na de middelbare school. We zijn hier in 2018 mee begonnen. Op dit moment worden een paar jongeren ondersteund bij hun vervolgstudie (middelbare- of hogere beroepsopleiding).  Omdat de kosten hiervan aanzienlijk hoger zijn, is dit meestal niet te vragen aan een enkele sponsor, dus we gaan ons hierbij richten op ondersteuning van meerdere sponsors op een kind. Dit gaat altijd in overleg met de sponsor van het betreffende kind, natuurlijk het kind zelf en zijn of haar ouders.  De stichting vraagt namelijk ook een bijdrage van hen, als ‘’investering’’ in hun kind (als dat binnen hun – beperkte –  mogelijkheden ligt). Daarnaast blijft het mogelijk – als een sponsor daar de voorkeur aan geeft – om een jonger kind op de lagere school te ondersteunen.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten kunt u ons blog raadplegen.