Statuten

STICHTING

Heden, vijf en twintig januari tweeduizend tien (25-01-2010), verschenen voor mij, mr. Balthazar Hubertus Cornelis Maria van Deuren, notaris, gevestigd te Woerden:

1. de heer Tjeerd van Dijk, wonende te 3641 PL Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, Molenland 14 R-68, geboren te Djakarta, Indonesië op veertien juni negentienhonderd tweeënvijftig (14-06-1952), identiteitsbewijs: rijbewijs, nummer: 3201400462, plaats van uitgifte: De Ronde Venen, datum van uitgifte: eenentwintig juni tweeduizend een (21-06-2001), ongehuwd en niet geregistreerd als partner;

2. de heer André Johan van Doorn, wonende te 3642 ZB Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, Stellingmolen 54, geboren te Mijdrecht op achtentwintig oktober negentienhonderd zevenenzestig (28-10-1967), identiteitsbewijs: rijbewijs, nummer: 3201402813, plaats van uitgifte: De Ronde Venen, datum van uitgifte: twee augustus tweeduizend een (02-08-2001), gehuwd;

3. de heer Henricus Antonius Albertus Smeelen, wonende te 3645 WB Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen, Loopveltweg 16, geboren te ‘s-Gravenhage op acht augustus negentienhonderd eenenvijftig (08-08-1951), identiteitsbewijs: Nederlandse identiteitskaart, nummer: IPR0RD7L4, plaats van uitgifte: De Ronde Venen, datum van uitgifte: twee juni tweeduizend acht (02-06-2008), gehuwd.

De comparanten verklaarden bij dezen op te richten een stichting waarvoor zullen gelden de navolgende statuten:

Naam  zetel  duur

Artikel 1

1. De stichting heeft de naam: Stichting Scholingsproject Bali.

2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente De Ronde Venen.

3. Zij wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

4. Zij zal hierna ook worden aangeduid als: “de stichting”.

Doel  middelen om het doel te bereiken

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel kinderen in Indonesië naar school te laten gaan daar waar de ouders/verzorgers geen financiële middelen hebben om dit voor hun kinderen te realiseren.

Daarnaast wil de stichting de ouders van kinderen financieel ondersteunen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken ondermeer door:

– het inzamelen van geld via sponsoren en activiteiten;

– en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Kapitaal

Artikel 3

Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door:

– subsidies;

– giften, legaten en erfstellingen;

– al hetgeen op andere wijze wordt verworven.

Bestuur  algemeen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

2. Het bestuur bepaalt met inachtneming van het voormelde het aantal bestuursleden en benoemt de bestuursleden.

3. Indien te eniger tijd het aantal bestuursleden beneden het aantal in lid 1 van dit artikel vastgesteld is gedaald, blijven de nog fungerende bestuursleden, respectievelijk blijft het enige nog fungerende bestuurslid niettemin een wettig bestuur vormen, één en ander onverminderd de verplichting van de nog fungerende bestuursleden respectievelijk het enige nog fungerende bestuurslid om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature(s), zodat tenminste aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voldaan.

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.

5. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

7. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, mag tenminste de helft van het aantal bestuursleden geen familie tot en met de vierde graad van elkaar zijn, noch met elkaar gehuwd of met elkaar samenwonend zijn.

8. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dient bij wijziging van de samenstelling van het bestuur de inspecteur van de Belastingdienst te ‘s-Hertogenbosch op de hoogte gesteld te worden.

Rooster

Artikel 5

1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

2. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.

3. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 6

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

– door het opzeggen van het bestuurslidmaatschap door het bestuurslid;

– overlijden;

– verlies van het  vrije  beheer en/of de  vrije beschikking over zijn/haar goederen;

– ontslag door de rechtbank;

– ontslag door het bestuur gegeven bij besluit, genomen in een bestuursvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal fungerende leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Vergaderingen bestuur, beheer en besluitvorming

Artikel 7

1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord en is  binnen de grenzen van deze statuten  bevoegd alle daden van beheer en van eigendom te verrichten die het voor de verwezenlijking van het doel van de stichting noodzakelijk, nuttig en/of gewenst acht.

2. Het bestuur is derhalve ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks wenselijk acht.

4. De bestuursleden worden voor de vergadering opgeroepen.

5. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, niet later dan de zevende dag vóór de dag van de vergadering.

6. Bij de oproeping worden de punten van behandeling bekend gemaakt.

7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

8. Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van het bestuur, wijst deze zelf haar voorzitter aan.

9. Ieder bestuurslid kan zich op een bestuursvergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een medebestuurder.

Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per e-mail of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Stemrecht

Artikel 8

1. Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

2. Staken de stemmen dan wordt omtrent het onderwerp in de eerstvolgende vergadering opnieuw gestemd.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist de voorzitter.

3. Voorzover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

5. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes.

Notulen

Artikel 9

1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezige bestuursleden, door de voorzitter daartoe aangezocht.

2. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Bovendien kan de stichting vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten:

hetzij de voorzitter en de secretaris;

hetzij de voorzitter en de penningmeester;

hetzij de secretaris en de penningmeester.

Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.

Deze vertegenwoordigingsvoorzieningen dienen schriftelijk te worden vastgesteld.

Boekjaar en vermogenstoestand

Artikel 11

1. Van de vermogenstoestand van de stichting wordt boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

3. De boeken worden jaarlijks per éénendertig december afgesloten.

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

4. De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van het bestuur.

5. Indien enige handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan voorzover aan de ondertekenaars bekend, op het desbetreffende stuk medegedeeld.

6. De ondertekening na akkoordbevinding door alle bestuursleden dechargeert de penningmeester voor het betreffende boekjaar.

7. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd van ten minste zeven jaren beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar gemaakt kunnen worden.

9. Voor de aanvang van elk boekjaar stelt de penningmeester een begroting voor het komende jaar op.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur kan besluiten de statuten van de stichting te wijzigen.

2. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe bijeen geroepen vergadering, waarin ten minste twee/derde van alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

Is in bedoelde bestuursvergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste zeven en uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, waarin over hetzelfde kan worden besloten, ongeacht het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden, met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

4. De bestuurders zijn verplicht de gewijzigde statuten in te schrijven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel, zoals genoemd in artikel 289 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dient bij wijziging van de statuten de inspecteur van de Belastingdienst te ‘s-Hertogenbosch op de hoogte gesteld te worden.

Fusie en opheffing

Artikel 13

1. Het bestuur kan besluiten de stichting te doen fuseren of op te heffen.

2. Voor wat betreft de oproeping en besluitvorming is het bepaalde in artikel 12 lid 2 overeenkomstig van toepassing.

Vereffening

Artikel 14

1. De vereffening geschiedt door het bestuur, dat ten tijde van het nemen van het besluit tot opheffing in functie is.

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten  voorzover mogelijk  van kracht.

3. Het na de vereffening – eventueel – overblijvend batig saldo zal worden aangewend overeenkomstig het doel van de stichting of worden overgedragen aan een andere algemeen nut beogende instelling.

Reglement

Artikel 15

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen.

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 16

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:

1. de heer A.J. van Doorn, voornoemd;

2. de heer T. van Dijk, voornoemd; en

3. de heer H.A.A. Smeelen, voornoemd.

De personen onder 1. , 2. en 3 treden op als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de stichting.

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuutakte.

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken partijen casu quo comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Woerden op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.